ABD'de eğitim sistemi
Amerikan eğitim sistemine genel bakış
Amerika'da federal hükümet, okulları doğrudan yönetmediği gibi, öğretmenlere, kullanmaları gereken kitaplar ya da takip etmeleri gereken öğretim metotları  konusunda da herhangi bir telkinde bulunmaz. Dolayısıyla Federal Hükümetin, Amerikan eğitim sisteminde hiçbir rolü olmadığı söylenebilir. Her eyalet kendi eğitim politikasını kendisi tespit eder. Okul meclisleri, okul bölgesi için genel politikaları ve yabancı öğrencilerden alınacak harçların miktarını belirler. Öğrenciler 12. sınıfa kadar okul harcı ödememektedir.
Ağustos ayının sonlarında başlayan akademik yıl, Haziran ayının ortalarına kadar devam eder. Öğrencilerin okula devam etmeleri gereken gün sayısı eyaletten eyalete değişmekle birlikte ortalama 180–190 gün arasında seyreder.
Çoğu Amerikan üniversitesi temel olarak sömestr sistemini kullanır. Her bir sömestr ortalama 13 -15 hafta arasında değişmektedir. Bu da akademik takvim olarak Eylül - Aralık ve Ocak - Nisan ayları arasını kapsamaktadır. Ayrıca bazı okullar öğrencinin isteğine bağlı olarak, açtıkları yaz okullarıyla öğrenciye ek kredi alma imkânı sunarak daha erken lisans diploması alabilme şansı tanır. Sömestr sisteminin yanında trimester ve quarter sistemleri de uygulanmaktadır. Okumayı düşündüğünüz üniversitede hangi dönem sisteminin kullanıldığını bilmeniz önemlidir. Master eğitimi alan öğrenciler, bir sömestr boyunca ortalama 9 olmak üzere toplam 30–46 arası kredi alarak derecelerini elde ederler.
İlk ve orta öğretim Amerikan öğrencilerinin yaklaşık %90'ı kolej seviyesinin altında, eyalet vergileriyle finanse edilen, kamuya ait ücretsiz ilk ve orta öğretim  okullarına devam etmektedir.
Birçok öğrenci ise kamu okulları yerine aileler tarafından finanse edilen özel okullara gider. Her beş özel okuldan dördü dini gruplar tarafından yönetilir. Bu tür okullarda normal derslerin yanı sıra müfredatın bir parçası olarak dini dersler de verilir (Kamu okullarında dini eğitim verilmez). Bunların yanı sıra, 'ev okulu (home schooling)' adı verilen bir sistemle az sayıda ebeveyn çocuklarına kendileri evde eğitim verir.
Amerikan ilk ve ortaöğrenim sistemi genel olarak ilkokul (elementary), ortaokul (middle school/junior high schools) ve liselerden (high school) oluşur. Bu sistem anaokulundan (kindergarten) 12'inci sınıfa kadar anlamına gelen "K through 12" olarak bilinir. Çocuklar beş yaşına geldiklerinde anaokuluna, altı yaşında ise ilkokula başlarlar ve  ilkokul 6. sınıfa kadar devam eder. Ortaokul altıncı ve dokuzuncu sınıf arasını, bunu takip eden lise ise dokuzuncu ve on ikinci sınıf arasını kapsar. Lise son sınıfa kadar takip edilen bu sıra standarttır ancak kendi içinde bir çok modeli ve yorumlanış biçimi vardır. İlköğretim, cinsiyete, ırka, dine, öğrenme problemlerine, fiziksel yetersizliklere, İngilizce konuşma kabiliyetine bakılmaksızın (yaş limiti değişmekle birlikte) bütün vatandaş ve göçmenlere zorunludur. 
Lise öğrencileri, çok geniş bir müfredatı takip ederek İngilizce, matematik, teknik ve sosyal bilimlerde derslere katılırlar. Bazı liselerde öğrenciler bölümlere (track) ayrılırlar. Kolej veya üniversiteye devam etmeyi düşünen öğrenciler, ilgili bölümlere devam ederek, kendilerini üniversiteye hazırlayacak dersler alırlar. Son yıllarda bölümleşme sistemi popülerliğini kaybetmeye başlamıştır. 1970 yılında Amerikan öğrencilerinden liseyi bitirip koleje devam edenlerin sayısı yüzde elliyken, bugün yüzde yetmiş beş olmuştur. Lise son sınıftayken, öğrenci, seçeceği dala göre kolej başvurusunu yapar. Amerika'da lise okumak sanıldığı kadar zor değildir aslında. Bir Türk öğrencisi için Amerika'da lise dendiğinde akla ilk gelecek  avantajlar şunlardır:
Amerika'da lise eğitimi öncelikle İngilizce'deki acemiliğinizi atmanıza yardımcı olacak, okurken, yazarken ve konuşurken dilinize fark edilebilir bir akıcılık kazandıracaktır.
Ailenizden uzakta olacağınız için yaşıtlarınıza göre daha kısa sürede sorumluluk alma ve bağımsız hareket etme yetenekleri kazanacaksınız.
Amerikan kültürü ve yaşam tarzı hakkında birinci dereceden bilgi sahibi olacaksınız. 
Ezbere dayalı eğitim yerine düşünme gücünüzü geliştirecek bir müfredat ve arkadaşça yaklaşımlara sahip öğretmenler sayesinde iyi bir akademik kariyer edinmiş olacaksınız.

Amerika'da ne tür liseler var?
Liseler genellikle şu şekilde gruplara ayrılmıştır
Single-sex schools: Sadece kız veya sadece erkek öğrencilerin eğitim gördükleri okullardır. Kız lisesi veya erkek lisesi ayrımının sebebi, öğrencilerin sosyal ve arkadaş çevrelerinden etkilenmelerini önlemektir. Özellikle kız öğrencilerin gerek ders içi gerekse ders dışında liderlik vasfını kazanmalarına yardımcı olmaktır.
Military schools: Geleneksel lise müfredatının yanı sıra sıkı disiplin kuralları içinde temel askeri bilgilerin de verildiği okullardır. Bazı derslerde talim ve üniforma mecburiyeti vardır. 
ESL Bridge Programs: Programın amacı, hiç İngilizce bilmeyen öğrencilere Amerika'da herhangi bir okulda rahatça okuyabilecekleri düzeyde İngilizce öğretmektir. Amerika'da lise okumayı düşünenlerin bu tür programlara yaz aylarında veya Nisan ayında katılmalarında fayda vardır.
Postgraduate programs: Liseyi bitirdiği halde, kendisini üniversite için hazır hissetmeyen öğrenciler için hazırlanmış bir yıllık programlardır. Program özellikle okuma yazma gibi sözel becerilerin yanı sıra Matematik yeteneklerin geliştirilmesi amacını taşır. 16–18 yaş arasındaki öğrenciler bu tür programlara katılırlar.
Lise sonrası yüksek öğrenim
ABD'deki Yüksek öğrenim, toplam 12 yıllık ilkokul ve ortaokul öğrenimin devamı olarak kabul edilir. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra, yaklaşık 18 yaşında olan öğrenciler yüksek öğrenim diploması almak için üniversitelere veya bir meslek kazanmak amacıyla üniversitelerin iki yıllık yüksek-okullarına veya teknik okullara girebilir. En az dört sene eğitim gerektiren yüksek öğretim diploması, yüksek lisans öğrenimi başvurusunun temel şartıdır.
Yüksek lisans yapan öğrenciler bir, iki veya üç senelik master programlarına devam edebilir veya en az üç yıllık bir eğitim sonrası diploma alınan doktora-öncesi programlara doğrudan kayıt olabilirler. Öğrenciler, master derecesini tamamladıktan sonra doktora derecesi için aynı dalda olduğu gibi farklı bir dalda da öğrenimlerine devam edebilirler. Eğitimin toplumsal değişimdeki gücü uzun yıllardan beri tartışılmaktadır. Değişimlere uyum sağlamak için önemli bir etkiye sahip olan eğitim, günümüzde değişimleri yönlendirmede itici güç olarak kullanılmaktadır.
ABD de Eğitimin Yapısı;
ABD’nin tarihi, coğrafi konumu ve nüfus yapısı, eğitim sistemlerini, hem şekil hem de fonksiyonları bakımından etkilemiştir. ABD de her eyalet Amerika vatandaşlarının Anayasa ile teminat altına alınan hak ve hürriyetlerine aykırı olmamak kaydı ile eğitim sistemini düzenlemek ve yönetmek hakkına sahiptir. Eğitimi düzenleme ve yönetme anlayışındaki farklılıklara rağmen aşağıdaki noktalarda bir standart olduğu söylenebilir;
1. Farklılıktan birlik yaratmak,
2. Demokratik ideal ve uygulamaları teşvik etmek,
3. Kişisel gelişmeye yardımcı olmak,
4. Sosyal şartlar iyileştirmek,
5. Milli gelişme sürecini hızlandırma,
1979 yılında Federal düzeyde Eğitim Bakanlığı ihdas edilmiştir. Bu bakanlık federe devletlerde uygulanan milli eğitim politikaları arasında koordinasyon kurar ve bu devletlerin milli eğitim giderlerine yardımcı olmaktadır.
ABD de 1987 yılında yapılan hukuki düzenlemelere göre; Okulöncesi Eğitim, İlköğretim, Orta Öğretim ve Yükseköğretim olarak oluşturulmuştur. Ayrıca Örgün ve Yaygın eğitim Programlarıyla yetişkinler de geliştirilmekte ve hayata hazırlanmaktadırlar.
Eğitimin Süresi:
Amerika Birleşik Devletlerinde Eğitim faaliyetleri eyaletlere göre farklılıklar göstermektedir. Ancak eğitimin ana amaçları Federal Hükümet Tarafından tespit edilmektedir. ABD de okul süreleri genelde eyaletlerde aynı olmakla birlikte okul kademelerinde bazı farklılıkların olduğu görülmektedir.
Yukarıda da görüldüğü gibi eyaletlerde okul kademelerinde bazı farklılıklar görülmektedir. Eyaletlerde öğrenciler nasıl bir kademede eğitim görürlerse görsünler 12 yıllık bir eğitimden sonra Lise diploması almaya hak kazanmaktadırlar.

İLKÖĞRETİM
1. Okul Öncesi Eğitim
 ABD de 4–6 yaş arası okul öncesi eğitim programları vardır. Okul öncesi eğitim zorunlu değil ancak yoğun bir katılım mevcuttur. Örneğin ABD de 5 yaş grubunun %93’ü anaokullarına devam etmektedir.
Okul öncesi eğitim programlarının amacı, çocukları ilkokula hazırlamak, kendilerine güvenlerini artırmak, iyi ahlak davranışları ile oyun ve çalışma alışkanlıklarının kazandırılmasıdır. Diğer taraftan bir çocuğun en hızlı ve kalıcı öğrenme yaş grubunun 3–7 yaş grubu olduğu düşünüldüğünde, bu ülkede öğrencilerin eğitime ne kadar önde ve hazırlıklı başladıkları görülmektedir.
2. İlkokul Eğitimi
Yukarıda belirtilen eğitim modelleri arasında en çok uygulanan 6 yıllık ilkokul modelidir. İlkokul programlarının ana amacı çocukların genel olarak gelişmelerini sağlamak, temel bilgi, beceri ve öğrenmek için olumlu davranışların kazandırılmasının sağlanmasıdır. İlköğretimde öğrencilerin sınıf dışındaki etkinlikleri sınıf içi etkinliklerinden daha fazla olduğu söylenebilir.  ABD de eğitim ve öğretim çalışmaları teorikle sınırlı değildir. Şehir merkezlerindeki öğrenciler öğretmenleri ile birlikte sık sık inceleme gezilerine çıkarlar. Her öğrenci sebze ve çiçek yetiştirmeyi pratik olarak öğrenir.
İlkokul 4–5 sınıfındaki öğrencilere okul dışında sorumluluklar verilir. Örneğin okul önlerinde trafik polislerine yardımcı olma faaliyetlerinde bulunurlar.
Aşağıdaki tabloda ilköğretimdeki çocukların gördükleri derslerin müfredat programlarındaki dağılımı verilmiştir. 
Yukarıdaki programda da görüldüğü gibi ABD de teorikten ziyade uygulamalı eğitime ağırlık verilmekte, çocukların yetenekleri ortaya çıkartılarak o alanda eğitim yapmalarına olanak tanınmaktadır. Özellikle, öğrenmenin öğretilmesi eğitimin ana öğesini oluşturmaktadır. İlkokul birinci sınıfında 25 in üstünde kitap okunmaktadır.

ORTAÖĞRETİM
Genel olarak ortaöğretim okulları sekiz yıllık ilköğretimi takiben dört yıllık bir öğretimi içerir. Orta öğretim kurumlarının iki ana amacı olduğu söylenebilir. Bunlardan biri öğrencileri üniversitelere hazırlamak diğeri ise iş hayatına hazırlamaktır. Bu nedenle junior Hıgh (ortaokul) ile Senior High (lise) devresinin başlangıç sınıflarında öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders seçmelerine olanak tanınır. Özellikle, endüstri, tarım, ticaret ve diğer mesleki alanlara yönlendirme yapılmaktadır.
İlköğretimi bitirenlerin genellikle %80‘ini ortaöğretime katılırlar, ortaöğretime katılanların %60’ı burayı bitirerek iş hayatına girerler, %20 si sanata, %20 si ise üniversiteye giderler.

YÜKSEKÖĞRETİM
ABD de üç çeşit yüksek öğretim şekli vardır; ön lisans derecesi veren kolejler (2 yıl), lisans derecesi veren kolejler (4 yıl)  ile Üniversiteler (4–6) olarak gösterilebilir. Üniversitelerin çoğunda Criminal Justice  (Suç Bilimi) bölümü vardır. Dünya ülkelerine göre oldukça fazla suç işlenen ABD de üniversiteler de suçla mücadelede etkin görev almaktadırlar. Geliştirilen güvenlik projeleri hükümetlere teklif edilmekte, uygun görülmesi halinde uygulamaya konulmaktadır. Nitekim “Community Policing”(vatandaş polisliği) projesi bunlardan biridir. 
 

Revizyon Haber

Please update your Flash Player to view content.

Kurucu Derneklerimiz

Please update your Flash Player to view content.

E Bülten

Please update your Flash Player to view content.